فروشگاه تعطیل می باشد

به دستور مقام قضايي تا رفع كامل توقيف هيچ گونه فعاليتي نداريم.