• تبريك سال نو شمسي 1397
• سرویس پیامک بانک
• امکانات جدید
• مشکلات ثبت نام
• پلاگین های جدید
• تبریک سال 1395
• شروع به کار سایارپال